001 ba - ТЕКСТОВНО ГРАДИВО ПЕЧАТЕНО cm - МОНОГРАФИЈА d1 - ЗАПИС ОД НАЈВИСОКО НИВО
010 a
101 aМакедонски
200 aДетерминантите на ликвидност на македонскиот банкарски систем  edeterminants of liquidity in the Macedonian banking system
210 cЕкономски факултет - Скопје   
215 a87
320 a
327 a
606 w
675 a
700 aАртинаbБеџети 
990 aIII 4742
992 y47368 a0
999 a48092