001 ba - ТЕКСТОВНО ГРАДИВО ПЕЧАТЕНО cm - МОНОГРАФИЈА d1 - ЗАПИС ОД НАЈВИСОКО НИВО
010 a
101 aМакедонски
200 aНефункционалните кредити во македонскиот банкарски систем со посебен осврт кон НЛБ Банка АД Скопје 
210 cЕкономски факултет - Скопје   
215 a71
320 a
327 a
606 w
675 a
700 aИскраbЈанчевска Наумовска 
990 aIII 4744
992 y47370 a0
999 a48094