001 ba - ТЕКСТОВНО ГРАДИВО ПЕЧАТЕНО cm - МОНОГРАФИЈА d1 - ЗАПИС ОД НАЈВИСОКО НИВО
010 a978-608-2-031-965
101 aМакедонски
200 aМакроекономските ефекти на фискалната политика во Република Македонија 
210 cМакедонска академија на науките и уметностите   
215 a160
320 a
327 a
606 w
675 a
700
990 aIII 4746
992 y47372 a0
999 a48096