001 ba - ТЕКСТОВНО ГРАДИВО ПЕЧАТЕНО cm - МОНОГРАФИЈА d1 - ЗАПИС ОД НАЈВИСОКО НИВО
010 a
101 aМакедонски
200 aМонетарната политика на САД во последните десет години (2005-2015)  eUS monetary policy in the last ten years (2005-2015)
210 cЕкономски факултет - Скопје   
215 a129
320 a
327 a
606 w
675 a
700 aДраганаbЈаворац 
990 aIII 4748
992 y47374 a0
999 a48098