001 ba - ТЕКСТОВНО ГРАДИВО ПЕЧАТЕНО cm - МОНОГРАФИЈА d1 - ЗАПИС ОД НАЈВИСОКО НИВО
010 a
101 aМакедонски
200 aЕфектот на Е- трговијата врз растот и развојот на пазарот за туризам во Република Македонија 
210 cЕкономски факултет - Скопје   
215 a113
320 a
327 a
606 w
675 a
700 aЕленаbМилошевска 
990 aIII 4750
992 y47376 a0
999 a48100