001 ba - ТЕКСТОВНО ГРАДИВО ПЕЧАТЕНО cm - МОНОГРАФИЈА d1 - ЗАПИС ОД НАЈВИСОКО НИВО
010 a
101 aМакедонски
200 aЗначењето и примената на данокот на додадената вредност во земјите членки на ЕУ и во Република Македонија - компаративна анализа 
210 cЕкономски факултет - Скопје   
215 a129
320 a
327 a
606 w
675 a
700 aДушицаbЈакимовска 
990 aIII 4752
992 y47378 a0
999 a48102