001 ba - ТЕКСТОВНО ГРАДИВО ПЕЧАТЕНО cm - МОНОГРАФИЈА d1 - ЗАПИС ОД НАЈВИСОКО НИВО
010 a
101 aМакедонски
200 aТрендови и усогласеност на пазарите на пари во Република Македонија и Европската унија 
210 cЕкономски факултет - Скопје   
215 a124
320 a
327 a
606 w
675 a
700 aАнаbМеческа 
990 aIII 4754
992 y47380 a0
999 a48104