001 ba - ТЕКСТОВНО ГРАДИВО ПЕЧАТЕНО cm - МОНОГРАФИЈА d1 - ЗАПИС ОД НАЈВИСОКО НИВО
010 a
101 aМакедонски
200 aАнализа на перформансите на банките во Република Македонија 
210 cЕкономски факултет - Скопје   
215 a106
320 a
327 a
606 w
675 a
700 aАлександраbМитровска 
990 aIII 4756
992 y47382 a0
999 a48106