001 ba - ТЕКСТОВНО ГРАДИВО ПЕЧАТЕНО cm - МОНОГРАФИЈА d1 - ЗАПИС ОД НАЈВИСОКО НИВО
010 a
101 aМакедонски
200 aЕфектите од влезот на странскиот капитал во банкарскиот сектор на Република Македонија  
210 cЕкономски факултет - Скопје   
215 a94
320 a
327 a
606 w
675 a
700 aФилипbПетровски 
990 aIII 4758
992 y47384 a0
999 a48108