001 ba - ТЕКСТОВНО ГРАДИВО ПЕЧАТЕНО cm - МОНОГРАФИЈА d1 - ЗАПИС ОД НАЈВИСОКО НИВО
010 a
101 aМакедонски
200 aВлијанието на динамичното конкурентско окружување врз стратегиското планирање  e
210 cЕкономски факултет - Скопје   
215 a128
320 a
327 a
606 w
675 a
700 aКристинаbНевистиќ 
990 aIII 4803
992 y47682 a0
999 a48408