001 ba - ТЕКСТОВНО ГРАДИВО ПЕЧАТЕНО cm - МОНОГРАФИЈА d1 - ЗАПИС ОД НАЈВИСОКО НИВО
010 a
101 aМакедонски
200 aПолитика на финансирање на единиците на локална самоуправа во Република Македонија  ePolicies of financing of local self government units in the Republic of Macedonia
210 cЕкономски факултет - Скопје   
215 a117
320 a
327 a
606 w
675 a
700 aПетарbМинов 
990 aIII 4805
992 y47684 a0
999 a48410