001 ba - ТЕКСТОВНО ГРАДИВО ПЕЧАТЕНО cm - МОНОГРАФИЈА d1 - ЗАПИС ОД НАЈВИСОКО НИВО
010 a
101 aМакедонски
200 aМеѓународни аспекти на даночната евазија 
210 cЕкономски факултет - Скопје   
215 a112
320 a
327 a
606 w
675 a
700 aАнаbРистова 
990 aIII 4806
992 y47685 a0
999 a48411