001 ba - ТЕКСТОВНО ГРАДИВО ПЕЧАТЕНО cm - МОНОГРАФИЈА d1 - ЗАПИС ОД НАЈВИСОКО НИВО
010 a
101 aМакедонски
200 aСтруктура, динамика и ефекти на јавните расходи во Република Македонија 
210 cЕкономски факултет - Скопје   
215 a104
320 a
327 a
606 w
675 a
700 aЦветанкаbНическа 
990 aIII 4809
992 y47688 a0
999 a48414