001 ba - ТЕКСТОВНО ГРАДИВО ПЕЧАТЕНО cm - МОНОГРАФИЈА d1 - ЗАПИС ОД НАЈВИСОКО НИВО
010 a
101 aМакедонски
200 aТретманот на македонскиот извоз во системот на преференции на ЕУ 
210 cЕкономски факултет - Скопје   
215 a109
320 a
327 a
606 w
675 a
700 aЈулијанаbЈанкуловска 
990 aIII 4812
992 y47691 a0
999 a48417