001 ba - ТЕКСТОВНО ГРАДИВО ПЕЧАТЕНО cm - МОНОГРАФИЈА d1 - ЗАПИС ОД НАЈВИСОКО НИВО
010 a
101 aМакедонски
200 aЕфикасно управување со ризиците во електронско банкарство - предизвик на македонските банки  e
210 cЕкономски факултет - Скопје   
215 a122
320 a
327 a
606 w
675 a
700 aМарјанbАрсовски 
990 aIII 4817
992 y47696 a0
999 a48422