001 ba - ТЕКСТОВНО ГРАДИВО ПЕЧАТЕНО cm - МОНОГРАФИЈА d1 - ЗАПИС ОД НАЈВИСОКО НИВО
010 a
101 aМакедонски
200 aСтавови на потрошувачите за конзумеризмот во Македонија  e
210 cЕкономски факултет - Скопје   
215 a126
320 a
327 a
606 w
675 a
700 aШенѓулbАсим 
990 aIII 4818
992 y47697 a0
999 a48423