001 ba - ТЕКСТОВНО ГРАДИВО ПЕЧАТЕНО cm - МОНОГРАФИЈА d1 - ЗАПИС ОД НАЈВИСОКО НИВО
010 a
101 aМакедонски
200 aПродажната промоција и однесувањето на потрошувачите  e
210 cЕкономски факултет - Скопје   
215 a109
320 a
327 a
606 w
675 a
700 aВалентинаbПаланкова 
990 aIII 4819
992 y47698 a0
999 a48424