001 ba - ТЕКСТОВНО ГРАДИВО ПЕЧАТЕНО cm - МОНОГРАФИЈА d1 - ЗАПИС ОД НАЈВИСОКО НИВО
010 a
101 aМакедонски
200 aФинансиско известување на малите и средни претпријатија во Република Македонија - со посебен осврт на Република Македонија  e
210 cЕкономски факултет - Скопје   
215 a119
320 a
327 a
606 w
675 a
700 aЈованаbЃорѓијевска 
990 aIII 4820
992 y47699 a0
999 a48425