001 ba - ТЕКСТОВНО ГРАДИВО ПЕЧАТЕНО cm - МОНОГРАФИЈА d1 - ЗАПИС ОД НАЈВИСОКО НИВО
010 a
101 aМакедонски
200 aМетодологија и детерминанти на кредитниот рејтинг на банките  e
210 cЕкономски факултет - Скопје   
215 a96
320 a
327 a
606 w
675 a
700 aИванаbСтојковска Ѓорѓиевска 
990 aIII 4821
992 y47700 a0
999 a48426