001 ba - ТЕКСТОВНО ГРАДИВО ПЕЧАТЕНО cm - МОНОГРАФИЈА d1 - ЗАПИС ОД НАЈВИСОКО НИВО
010 a978-1-119-387-503
101 aАнглиски
200 a INSPIRED  ehow to create tech products customers love
210 cWiley   
215 a349
320 a
327 a
606 w
675 a
700 aMartinbCagan 
990 aII 30929
992 y47728 a0
999 a48454