001 ba - ТЕКСТОВНО ГРАДИВО ПЕЧАТЕНО cm - МОНОГРАФИЈА d1 - ЗАПИС ОД НАЈВИСОКО НИВО
010 a978-9-811-050-466
101 aАнглиски
200 aThe Goals of Sustainable Development  eresponsible and governance
210 cSpringer   
215 a250
320 aПроект на УКИМ " Possible": ПРОЕКТ МЕНАЏЕР Љубомир Дракулевски и координатор Леонид Наков
327 aКнигата не е сопственост на Факултетот, подигната е без обврска за враќање
606 w
675 a
700 aDavidbCrowther aShahlabSeifi aAbdulbMoyeen 
990 aII 31046
992 y47847 a0
999 a48572