001 ba - ТЕКСТОВНО ГРАДИВО ПЕЧАТЕНО cm - МОНОГРАФИЈА d1 - ЗАПИС ОД НАЈВИСОКО НИВО
010 a
101 aМакедонски
200 aЕфекти и бенефиции од задолжителната примена на системот за електронски јавни набавки во Република Македонија  e
210 cЕкономски факултет - Скопје   
215 a128
320 a
327 a
606 w
675 a
700 aДраганаbТасевска 
990 aIII 4823
992 y47861 a0
999 a48587