001 ba - ТЕКСТОВНО ГРАДИВО ПЕЧАТЕНО cm - МОНОГРАФИЈА d1 - ЗАПИС ОД НАЈВИСОКО НИВО
010 a
101 aМакедонски
200 aХармонизација на фискалните политики на замјите членки на ЕУ  e
210 cЕкономски факултет - Скопје   
215 a113
320 a
327 a
606 w
675 a
700 aДраганаbКрстева 
990 aIII 4825
992 y47863 a0
999 a48589