001 ba - ТЕКСТОВНО ГРАДИВО ПЕЧАТЕНО cm - МОНОГРАФИЈА d1 - ЗАПИС ОД НАЈВИСОКО НИВО
010 a
101 aМакедонски
200 aБанкарството во сенка во развиените замји наспроти замјите во развој-импликации врз монетарната политика и негова регилација   e
210 cЕкономски факултет - Скопје   
215 a111
320 a
327 a
606 w
675 a
700 aНадицаbЗаова 
990 aIII 4827
992 y47865 a0
999 a48591