001 ba - ТЕКСТОВНО ГРАДИВО ПЕЧАТЕНО cm - МОНОГРАФИЈА d1 - ЗАПИС ОД НАЈВИСОКО НИВО
010 a
101 aМакедонски
200 aНезависноста на централната банка во земјите во транзиција  e
210 cЕкономски факултет - Скопје   
215 a73
320 a
327 a
606 w
675 a
700 aКристинаbСпасовска 
990 aIII 4829
992 y47867 a0
999 a48593