001 ba - ТЕКСТОВНО ГРАДИВО ПЕЧАТЕНО cm - МОНОГРАФИЈА d1 - ЗАПИС ОД НАЈВИСОКО НИВО
010 a
101 aМакедонски
200 aМодел на менаџирање со еко - иновации  e
210 cЕкономски факултет - Скопје   
215 a154
320 a
327 a
606 w
675 a
700 aМоникаbСпасовска 
990 aIII 4831
992 y47869 a0
999 a48595