001 ba - ТЕКСТОВНО ГРАДИВО ПЕЧАТЕНО cm - МОНОГРАФИЈА d1 - ЗАПИС ОД НАЈВИСОКО НИВО
010 a978-0-8144-3902-9
101 aАнглиски
200 aMergers and acquisitions  efrom A to Z
210 cAmacom   
215 a364
320 a
327 a
606 w
675 a
700 aAndrewbJ. Sherman 
990 aII 31059
992 y47872 a0
999 a48597