001 ba - ТЕКСТОВНО ГРАДИВО ПЕЧАТЕНО cm - МОНОГРАФИЈА d1 - ЗАПИС ОД НАЈВИСОКО НИВО
010 a978-1-292-213-316
101 aАнглиски
200 aMicroeconomics  e
210 cPearson   
215 a781
320 a
327 a
606 w
675 a
700 aRobertbS. Pindyck aDanielbL. Rubinfeld 
990 aII 31060
992 y47873 a0
999 a48598