001 ba - ТЕКСТОВНО ГРАДИВО ПЕЧАТЕНО cm - МОНОГРАФИЈА d1 - ЗАПИС ОД НАЈВИСОКО НИВО
010 a
101 aМакедонски
200 aНивото на јавниот долг во Република Македонија и неговите економски ефекти  e
210 cЕкономски факултет - Скопје   
215 a162
320 a
327 a
606 w
675 a
700 aЉубицаbТашева 
990 aIII 4833
992 y47898 a0
999 a48623