Пребарување на книги

Упатство за пребарување Пребарувањето на македонски наслови се прави со МАКЕДОНСКА ПОДДРШКА.

Наслов / Поднаслов / Сигнатура / Инв.број / ISBN / Автор

#ISBNСигнатураИнв.Бр.НасловКоличинаГодинаАвториФајл   
1 III 4648 47709 Финансиската криза како потсетник на клучното значење на улогата на централните банки како кредитори во крајна инстанца 1 2017 Сања Наумоска; loans loans UNIMARC
2 III 4650 47711 Компаративна анализа на поврзаноста на девизните курсеви со макроекономските варијабли во Република Македонија и Република Србија - економетриски пристап 1 2017 Горан Мојаноски; loans loans UNIMARC
3 III 4652 47713 Планирање на сукцесијата во фамилијарните бизниси 1 2017 Дејан Илиоски; loans loans UNIMARC
4 III 4654 47715 Банкарската регулација и финансиската глобализација 1 2017 Јулијана Ристеска; loans loans UNIMARC
5 III 4656 47717 Интеракција помеѓу монетарната и фискалната политика и управувањето со јавниот долг 1 2017 Ангела Волкановска; loans loans UNIMARC
6 III 4658 47719 Анализа и толкување на информациите од финансиските извештаи изготвени според меѓународните стандарди за финансиско известување 1 2017 Викторија Калапоцева-Куртовиќ; loans loans UNIMARC
7 III 4660 47721 Промотивни стратегии на социјалните медиуми во насока на ефективен маркетинг кај малите и средни претпријатија 1 2017 Ива Дујак; loans loans UNIMARC
8 III 4662 47723 Фактори на окружувањето и нивното влијание на перформансите на мултинационалните компании, како основа за унапредување на деловната клима во Р. Македонија 1 2017 Аземина Машовиќ; loans loans UNIMARC
9 III 4664 47725 Влијанието на глобализацијата врз банкарските активности со посебен осврт на Република Македонија 1 2017 Борис Дабевски; loans loans UNIMARC
10 III 4666 47727 Фискалната политика за време и по глобалната економска криза во новите земји членки на ЕУ и во Република Македонија 1 2017 Дарко Пупиноски; loans loans UNIMARC
11 III 4668 47729 Тргување на маргина и стратегии за малиот инвеститор при тргување на девизниот пазар 1 2017 Борче Стаменковски; loans loans UNIMARC
12 III 4670 47731 Управување со ризикот на ликвидноста во банките во Македонија 1 2017 Надица Крстевска; loans loans UNIMARC
13 III 4672 47733 Оценка на ранливоста на европската економија преку индикаторите за рано предупредување и процедурата за прекумерен буџетски дефицит 1 2017 Владо Цекиќ; loans loans UNIMARC
14 III 4674 47735 Ефектите на монетарната политика врз стапката на невработеност со посебен осврт на Македонија 1 2017 Никола Цибрев; loans loans UNIMARC
15 III 4676 47737 Економска регулација во Република Македонија, (со посебен осврт на регулацијата на електрична енергија) 1 2017 Сања Давидовска Ивановска; loans loans UNIMARC
Вкупно: 46164
  Страна   од 3078 
се вчитува...