Пребарување на книги

Упатство за пребарување Пребарувањето на македонски наслови се прави со МАКЕДОНСКА ПОДДРШКА.

Наслов / Поднаслов / Сигнатура / Инв.број / ISBN / Автор

#ISBNСигнатураИнв.Бр.НасловКоличинаГодинаАвториФајл   
1 III 5095 49146 Анализа на профитабилноста на банките во Република Северна Македонија 1 2021 Љубица Манчева; loans loans UNIMARC
2 III 5102 49153 Развој на претприемачки вештини кај младите низ процесот на формално и неформално образование 1 2021 Љупка Димова; loans loans UNIMARC
3 III 5108 49159 Анализа на клучните финансиски показатели и проценка на вредноста на компанија во фармацевтскиот сектор во Република Северна Македонија 1 2021 Џенита Тахировиќ; loans loans UNIMARC
4 III 5110 49161 Модел за трансформација на бизнис - идеја во фандрејзинг - компанија 1 2021 Сабина Мехмедовиќ; loans loans UNIMARC
5 III 5112 49163 Анализа на финансирањето на корпорациите со посебен осврт на корпоративните кредити на банкарскиот сектор во Република Северна Македонија 1 2021 Сара Стојановска; loans loans UNIMARC
6 III 5093 49144 Емпириска анализа на влијанието на иновациските способности и видовите иновации врз финансиските перформанси на осигурителните компании во Република Северна Македонија 1 2021 Тања Камењарска; loans loans UNIMARC
7 III 5098 49149 Вишокот на ликвидност и нејзиното влијание врз поставеноста на монетарната политика - случајот на Република Северна Македонија 1 2021 Горан Христовски; loans loans UNIMARC
8 III 5103 49154 Биохевиористички пристап во објаснување на финансиските кризи 1 2021 Ана Миленковиќ; loans loans UNIMARC
9 III 5109 49160 Адекватноста на капиталот како рамка за управување со ризикот кај осигурителните компании 1 2021 Батон Зимери; loans loans UNIMARC
10 III 5111 49162 Перцепција на домашната ревизорска професија на новиот меѓународен кодекс на етика на Меѓународната федерација на сметководители 1 2021 Бојан Малчев; loans loans UNIMARC
11 III 5105 49156 Социоекономски детерминанти на Ковид - 19 пандемијата: Баесов пристап 1 2021 Петар Јолакоски; loans loans UNIMARC
12 III 5107 49158 Гарантните шеми од Европскиот инвестициски фонд како инструмент за ублажување на кредитниот ризик 1 2020 Тања Костоска; loans loans UNIMARC
13 III 5097 49148 Анализа на детерминантите на вредноста на акцијата на Макпетрол АД Скопје 1 2020 Кристина Таковска; loans loans UNIMARC
14 III 5099 49150 Управување со ризикот од перење на пари и финасирање на тероризам во деловните банки со посебен осврт на Република Северна Македонија 1 2020 Менде Мицевски; loans loans UNIMARC
15 III 5101 49152 Современи менаџмент концепти кај банкарските институции 1 2020 Марко Ташков; loans loans UNIMARC
Вкупно: 47277
  Страна   од 3152 
се вчитува...