Наслов Компаративна анализа на поврзаноста на девизните курсеви со макроекономските варијабли во Република Македонија и Република Србија - економетриски пристап Поднаслов Comparative analysis of relations between exchange rates and macroeconomic variables in Republic of Macedonia and Republic of Serbia - an econometric approach
Сигнатура III 4650 Инвентарен број 47711
ISBN Категорија Магистерски труд со CD-ROM:
Издание Јазик Македонски
Издавач Економски факултет - Скопје Место на издавање Скопје
Автори Горан Мојаноски;
Година на издавање 2017 Датум на набавка 11.05.2017
Тема УДЦ
Циркулација 0 Број на страни 164
Тип на набавка Донација Количина 1
Содржина