Наслов Ефектите на странските директни инвестиции преку технолошко-индустриските развојни зони врз македонската економија Поднаслов Effects of the foreign direct investments in technological-industrial development zones on the Macedonian economy
Сигнатура III 4653 Инвентарен број 47714
ISBN Категорија Магистерски труд со CD-ROM:
Издание Јазик Македонски
Издавач Економски факултет - Скопје Место на издавање Скопје
Автори Ангела Николова;
Година на издавање 2017 Датум на набавка 11.05.2017
Тема УДЦ
Циркулација 0 Број на страни 101
Тип на набавка Донација Количина 1
Содржина