Наслов Интеракција помеѓу монетарната и фискалната политика и управувањето со јавниот долг Поднаслов Interaction between the monetary and the fiscal policy and public debt management
Сигнатура III 4656 Инвентарен број 47717
ISBN Категорија Магистерски труд со CD-ROM:
Издание Јазик Македонски
Издавач Економски факултет - Скопје Место на издавање Скопје
Автори Ангела Волкановска;
Година на издавање 2017 Датум на набавка 11.05.2017
Тема УДЦ
Циркулација 0 Број на страни 152
Тип на набавка Донација Количина 1
Содржина