Наслов Анализа и толкување на информациите од финансиските извештаи изготвени според меѓународните стандарди за финансиско известување Поднаслов
Сигнатура III 4658 Инвентарен број 47719
ISBN Категорија Магистерски труд со CD-ROM:
Издание Јазик Македонски
Издавач Економски факултет - Скопје Место на издавање Скопје
Автори Викторија Калапоцева-Куртовиќ;
Година на издавање 2017 Датум на набавка 11.05.2017
Тема УДЦ
Циркулација 0 Број на страни 115
Тип на набавка Донација Количина 1
Содржина