Наслов Влијанието на глобализацијата врз банкарските активности со посебен осврт на Република Македонија Поднаслов
Сигнатура III 4664 Инвентарен број 47725
ISBN Категорија Магистерски труд со CD-ROM:
Издание Јазик Македонски
Издавач Економски факултет - Скопје Место на издавање Скопје
Автори Борис Дабевски;
Година на издавање 2017 Датум на набавка 07.06.2017
Тема УДЦ
Циркулација 0 Број на страни 115
Тип на набавка Донација Количина 1
Содржина