Наслов Улогата на ревизијата во спречување и откривање на перење пари и финансирање тероризам во Република Македонија и земјите-членки на ЕУ Поднаслов
Сигнатура III 4665 Инвентарен број 47726
ISBN Категорија Магистерски труд со CD-ROM:
Издание Јазик Македонски
Издавач Економски факултет - Скопје Место на издавање Скопје
Автори Лујза Карајованоска;
Година на издавање 2017 Датум на набавка 07.06.2017
Тема УДЦ
Циркулација 0 Број на страни 133
Тип на набавка Донација Количина 1
Содржина