Наслов Управување со ризикот на ликвидноста во банките во Македонија Поднаслов
Сигнатура III 4670 Инвентарен број 47731
ISBN Категорија Магистерски труд со CD-ROM:
Издание Јазик Македонски
Издавач Економски факултет - Скопје Место на издавање Скопје
Автори Надица Крстевска;
Година на издавање 2017 Датум на набавка 07.06.2017
Тема УДЦ
Циркулација 0 Број на страни 103
Тип на набавка Донација Количина 1
Содржина