Наслов Ефектите на монетарната политика врз стапката на невработеност со посебен осврт на Македонија Поднаслов
Сигнатура III 4674 Инвентарен број 47735
ISBN Категорија Магистерски труд со CD-ROM:
Издание Јазик Македонски
Издавач Економски факултет - Скопје Место на издавање Скопје
Автори Никола Цибрев;
Година на издавање 2017 Датум на набавка 07.06.2017
Тема УДЦ
Циркулација 0 Број на страни 100
Тип на набавка Донација Количина 1
Содржина