Наслов Детерминантите на ликвидност на македонскиот банкарски систем Поднаслов determinants of liquidity in the Macedonian banking system
Сигнатура III 4742 Инвентарен број 48092
ISBN Категорија Магистерски труд со CD-ROM:
Издание Јазик Македонски
Издавач Економски факултет - Скопје Место на издавање Скопје
Автори Артина Беџети;
Година на издавање 2017 Датум на набавка 21.11.2017
Тема УДЦ
Циркулација 0 Број на страни 87
Тип на набавка Донација Количина 1
Содржина