Наслов Макроекономските ефекти на фискалната политика во Република Македонија Поднаслов
Сигнатура III 4746 Инвентарен број 48096
ISBN 978-608-2-031-965 Категорија
Издание Јазик Македонски
Издавач Македонска академија на науките и уметностите Место на издавање Скопје
Автори
Година на издавање 2017 Датум на набавка 22.11.2017
Тема УДЦ
Циркулација 0 Број на страни 160
Тип на набавка Донација Количина 1
Содржина