Наслов Третманот на македонскиот извоз во системот на преференции на ЕУ Поднаслов
Сигнатура III 4812 Инвентарен број 48417
ISBN Категорија Магистерски труд со CD-ROM:
Издание Јазик Македонски
Издавач Економски факултет - Скопје Место на издавање Скопје
Автори Јулијана Јанкуловска;
Година на издавање 2018 Датум на набавка 05.04.2018
Тема УДЦ
Циркулација 0 Број на страни 109
Тип на набавка Донација Количина 1
Содржина