Наслов Продажната промоција и однесувањето на потрошувачите Поднаслов
Сигнатура III 4819 Инвентарен број 48424
ISBN Категорија Магистерски труд со CD-ROM:
Издание Јазик Македонски
Издавач Економски факултет - Скопје Место на издавање Скопје
Автори Валентина Паланкова;
Година на издавање 2018 Датум на набавка 27.04.2018
Тема УДЦ
Циркулација 0 Број на страни 109
Тип на набавка Донација Количина 1
Содржина